1. Polyghost

  Bonobo, Miguel Atwood-Ferguson

  01:48
 2. Kairos (Kefi)

  Miguel Atwood-Ferguson

  05:08
 3. Just Before Dawn

  Sonnymoon, Miguel Atwood-Ferguson

  08:37
 4. The Last Symphony

  Kamaal Williams, Miguel Atwood-Ferguson

  01:30
 5. Eunoia

  Miguel Atwood-Ferguson

  06:12
 6. Ano Yo

  Miguel Atwood-Ferguson

  12:32
 7. Body Follows Body

  Astrid Engberg, Miguel Atwood-Ferguson

  01:02
 8. Intro Eternity

  Miguel Atwood-Ferguson

  03:22
 9. Persinette

  Miguel Atwood-Ferguson

  01:47
 10. Eudaimonia

  Miguel Atwood-Ferguson

  10:08