1. The Lofty Mountain And Running Water

  Xiang Sihua

  03:13
 2. The Grievance of Lady Zhaojun

  Rao Ningxin

  02:13
 3. A Vulture Fighting a Crane

  Wang Changyuan

  03:24
 4. 茉莉芬芳 (The Frangrance of Jasmine)

  邓海琼 (Haiqiong Deng), 尹群 (Qun Yin), 崔静怡 (Jingyi Cui)

  06:45
 5. Autumn Reflections

  Fan Shang'e

  04:24
 6. Autumn Moon Over Serene Lake

  Weishan Liu

  05:15
 7. Liu Yang River

  Ying Xiao

  03:15
 8. 高山流水 - 古筝独奏

  潘文

  03:41
 9. Song of Han Jiang (汉江韵)

  Haiqiong Deng

  05:38
 10. Lotus Out of Water

  Hong Ting

  04:29
 11. Spring At The Snowy Mountain (Xue Shan Chun Xiao)

  Zhou Taotao

  04:48
 12. Flowing Water

  Wu Wenguang

  04:14
 13. Lilac Dreams

  Li Xiangting

  04:29
 14. Mei Hua San Nong (Three Varieties of Plum Blossom)

  Master Zhongxian Wu

  08:53
 15. Harmony Between Gods and Men

  Chen Leiji

  08:18
 16. 秦桑曲 - 古筝独奏

  王中山

  05:21
 17. 渔舟唱晚(古筝独奏曲)

  项斯华

  03:10
 18. Fisherman’s Song at Dusk

  Cao Zheng

  05:04
 19. Tears Of Xiangfei

  袁莎

  03:13
 20. 花弄影

  Chang Jing

  05:48
 21. An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty

  Gao Zicheng

  03:39
 22. Night Rains Falling on the Banana Leaves Outside the Window

  Liu Tianyi

  04:27
 23. Nightingale and Oriole

  Zhao Yuzhai

  03:23
 24. The New Song Of Dongting

  Wang Chang-Yuan

  03:44
 25. Chen Xing-Yuan Married The Barbarian

  Cao Dongfu

  02:35
 26. Going Up To The Boudoir

  Cao Guifen

  01:53
 27. The Wild Goose Hunting

  Cao Yongan

  03:02
 28. Shooting Down Wild Geese

  Ding Boling

  06:19
 29. Celebrating the First Full Moon

  Li Bian

  03:22
 30. Liu-Qing-Niang

  Lin Maogen

  03:47
 31. Lotus Flower Emerging From Water

  Luo Jiuxiang

  03:43
 32. Shooting The Drum On Xiang Shan

  Qu Yun

  06:26
 33. Evening Song In The Fishing Boat

  Wang Zhongshan

  04:24
 34. Lives Of The Craft Crew

  Xu Lingzi

  05:20
 35. Spring In The Fields

  Zhao Dengshan

  02:33
 36. A Tune Of Qin Mulberry

  Zhou Yanjia

  05:07
 37. Spring Comes to the River

  Ruisi Li

  06:31
 38. 夜深沉

  原硕

  05:32
 39. 將軍令 (范上娥獨奏)

  楚世及指揮北京愛樂民樂團-范上娥、曹正、李汴

  04:45
 40. Ospreys Sporting With Water

  Guo Ying

  04:55
 41. Mozi Grieving For Silk

  Liu Shaochun

  09:50
 42. Sleeping Tiger on the Bund 蓄势待发 - Flora Wong Remix

  Mindy Meng Wang 王萌, Tim Shiel, Flora Wong

  03:21
 43. Wild Geese Alighting on the Sandy Shore

  Professor Liang Tsai-Ping, Wong Chen-Hwa

  03:25
 44. Jackdaws Playing in the Water

  Su Qiaozheng

  03:37
 45. A Night on the Lake Beneath the Maple Bridge (fengqiao ye po)

  Wang Jianmin, Ji Wei, Lang Lang

  09:09
 46. The Song of Mulberry Field of Qin

  Yuan Deng

  05:20
 47. Red Litchis

  Zhu Xiaomeng

  05:13
 48. 柳青娘 - 活五调

  林毛根

  03:55
 49. 汉宫秋月

  赵玉斋

  04:56
 50. 蕉窗夜雨

  饶宁新

  09:56
 51. Flowing Water And Floating Cloud

  Rao Ningxin

  05:01
 52. Lanterns and the Moon in Radiance

  Wang Changyuan

  05:25
 53. A Fishing Girls Song

  Xiang Sihua

  07:07
 54. 美丽的梭罗河 (The Beautiful Solo River)

  邓海琼 (Haiqiong Deng), 尹群 (Qun Yin), 崔静怡 (Jingyi Cui)

  04:28
 55. Butterflies in Love With Flowers

  Fan Shang'e

  05:06
 56. Spring on Snowy Mountains

  Ying Xiao

  04:35
 57. Little Birds

  Weishan Liu

  02:12
 58. 四合如意 (Best Wishes)

  Haiqiong Deng

  06:16
 59. 渔舟唱晚 - 古筝独奏

  潘文

  04:48
 60. Flowers on the Brocade

  Hong Ting

  02:35
 61. Dance of the Yi People (Yi Zu Wu Qu)

  Zhou Taotao

  04:33
 62. The Grievance Of Lady Xiang

  Wu Wenguang

  02:27
 63. Yang Guan San Die (three Variations on the Yang Pass)

  Master Zhongxian Wu

  06:00
 64. Drunken Master

  Chen Leiji

  03:40
 65. 汉江韵 - 古筝独奏

  王中山

  04:38
 66. Calm Lake

  Li Xiangting

  06:53
 67. 月儿高

  项斯华

  07:38
 68. HuanXisha

  袁莎

  03:00
 69. 清靈谷

  Chang Jing

  04:47
 70. To Mail A Letter By The Wild Goose

  Cao Zheng

  02:02
 71. Autumn Moon Over The Han Palace

  Gao Zicheng

  03:35
 72. Yimeng shan

  Liu Tianyi

  03:04
 73. The Oriole Singing

  Zhao Yuzhai

  02:10
 74. Zhan taifeng (Battling the Typhoon)

  Wang Chang-Yuan

  04:48
 75. Pingsha Luo Yan

  Ding Boling

  03:32
 76. As Beautiful As Spring Blossom Arranging Flowers

  Lin Maogen

  03:09
 77. An Autumn Moon Over a Placid Lake (Ping Hu Qiu Yue)

  Wang Zhongshan

  07:27
 78. Lofty Mountains and Flowing Water

  Xu Lingzi

  05:51
 79. Tears of an Imperial Concubine

  Ruisi Li

  03:04
 80. 春江花月夜

  原硕

  06:28
 81. Welcome for Guests

  Rao Ningxin

  03:14
 82. Battling Against Typhoon

  Wang Changyuan

  05:08
 83. Romance Of The Western Chamber

  Xiang Sihua

  01:26
 84. Spring Morning In Snow Mountain

  Fan Shang'e

  04:14
 85. 草原牧歌 (The Song of Grass Land)

  邓海琼 (Haiqiong Deng), 尹群 (Qun Yin), 崔静怡 (Jingyi Cui)

  04:55
 86. Polly's Journey

  Weishan Liu

  07:05
 87. 汉宫秋月 (Autumn Moon Over the Han Palace)

  Haiqiong Deng

  05:43
 88. Autumn Moon over Han Palace

  Ying Xiao

  05:13
 89. Ah-Do-Qing Ah-Si-Er

  Hong Ting

  01:13
 90. The Praise Of Dawn (Chen Ge)

  Zhou Taotao

  09:03
 91. Guangling Strains (Guang Ling San)

  Wu Wenguang

  13:40
 92. Yu Qiao Wen Da (Dialogue Between a Fisherman and a Woodcutter)

  Master Zhongxian Wu

  07:51
 93. Guang Ling Verse

  Chen Leiji

  04:14
 94. 彝族舞曲 - 筝独奏

  王中山

  04:30
 95. 高山流水

  项斯华

  05:27
 96. Sleeping Lotus

  Li Xiangting

  05:17
 97. The Moon High Up

  Traditional, 袁莎

  09:22
 98. Chang Jing

  04:06
 99. Horse Bells Ringing at Night

  Cao Zheng

  02:39