1. Raga Nat Bhairav

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  15:55
 2. Raga Todi

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  15:07
 3. Raga Rageshvari

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  10:25
 4. Folk Melody Based on Raga Des

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  07:17
 5. Bhajan In Dadara, Humak Chala Ta Raam Chandra

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  06:29
 6. Bhajan Vaishnav, Jana To Tene Kamije

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  07:16
 7. Raga Ahir-Bhairav

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  29:59
 8. Raga Bilas-Khani Todi

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  15:22
 9. Raga Shuddha-Sarang

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  11:03
 10. Raga Pahari

  Ismail Sheikh, Linda Shanovitch, Baluji Shrivastav, Sarvar Sabri

  05:02