1. Ashram

  Julie's Haircut

  08:16
 2. Tarazed

  Julie's Haircut

  05:58
 3. Johin

  Julie's Haircut

  03:42
 4. Taarna

  Julie's Haircut

  04:11
 5. Equinox

  Julie's Haircut

  04:27
 6. Sator

  Julie's Haircut

  03:42
 7. Taotie

  Julie's Haircut

  06:45
 8. Han

  Julie's Haircut

  05:23