1. Badhra

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  08:29
 2. Kashf

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  05:21
 3. Houdouth

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  05:35
 4. Talwin

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  04:15
 5. Waqt

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  02:31
 6. Uns

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  04:48
 7. Al Hizam Al Dhahbi

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  05:40
 8. Qurb

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  05:14
 9. Mazad

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  05:03
 10. Kernow

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  05:09
 11. Hulmu Rabia

  Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland

  02:14