1. Rumba Urbana

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  06:24
 2. A Wise Latina

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  06:50
 3. Almendra

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  05:23
 4. Um a Zero

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  05:00
 5. El Sur

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  08:47
 6. She Moves Through the Fair

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  06:51
 7. Ruminaciones sobre Cuba

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  04:55
 8. Tanguango

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  06:40
 9. Bebe

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  07:32
 10. A Night in Tunesia

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  04:11
 11. 40 Acres and a Burro

  Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

  06:25