1. Los Angeles

  HAIM

  03:20
 2. The Steps

  HAIM

  04:07
 3. I Know Alone

  HAIM

  03:46
 4. Up From A Dream

  HAIM

  03:17
 5. Gasoline

  HAIM

  03:13
 6. 3am

  HAIM

  03:10
 7. Don't Wanna

  HAIM

  03:21
 8. Another Try

  HAIM

  03:25
 9. Leaning On You

  EHAIM

  03:21
 10. I've Been Down

  HAIM

  02:51
 11. Man From The Magazine

  EHAIM

  02:06
 12. All That Ever Mattered

  HAIM

  02:30
 13. FUBT

  EHAIM

  03:13
 14. Now I'm In It - Bonus Track

  HAIM

  03:24
 15. Hallelujah - Bonus Track

  HAIM

  03:10
 16. Summer Girl - Bonus Track

  HAIM

  03:25