1. Jupiter

  Hypnotic Brass Ensemble

  06:15
 2. Pops Riff

  Hypnotic Brass Ensemble

  03:33
 3. Birthday

  Hypnotic Brass Ensemble

  04:59
 4. Frankincense

  Hypnotic Brass Ensemble

  04:36
 5. New Earth

  Hypnotic Brass Ensemble

  06:57
 6. Paradise

  Hypnotic Brass Ensemble

  04:03
 7. Randolph St Swing

  Hypnotic Brass Ensemble

  04:18
 8. Emmett Till

  Hypnotic Brass Ensemble

  06:23
 9. Balicky Bon

  Hypnotic Brass Ensemble

  06:22