E
 1. Hietsuki Bushi

  Omodaka

  03:46
 2. Sanosa

  Omodaka

  04:25
 3. Music Video Orchestra

  Omodaka

  03:30
 4. Oshogatsu

  Omodaka

  03:11
 5. Brain Storm

  Omodaka

  02:58
 6. Cantata no.147

  Omodaka

  04:04
 7. Honjou Oiwake

  Omodaka

  02:29
 8. Fortunate 1mark

  Omodaka

  04:22
 9. Kokiriko Bushi

  Omodaka

  03:32
 10. Kyotei Daiski - Favorite Games Remix

  Omodaka

  03:41
 11. Asadoya Yunta

  Omodaka

  03:36
 12. Kyoteizinc - Video Mix

  Omodaka

  03:23
 13. Yosawya San

  Omodaka

  04:22
 14. Otemoyan

  Omodaka

  03:06
 15. Plum Song

  Omodaka

  03:35
 16. Monkey Turn

  Omodaka

  04:16
 17. Hanagasa Ondo

  Omodaka

  04:11
 18. Kyotei Daiski

  Omodaka

  04:30
 19. Sohran Bushi

  Omodaka

  04:10
 20. Oshogatsu - Sing Your Xmas on

  Omodaka

  03:11