1. Watchers

  Mayhem

  06:19
 2. Psywar

  Mayhem

  03:25
 3. Trinity

  Mayhem

  03:57
 4. Pandaemon

  Mayhem

  02:53
 5. Milab

  Mayhem

  06:03
 6. Vi.Sec.

  Mayhem

  04:12
 7. Throne of Time

  Mayhem

  04:06
 8. Corpse of Care

  Mayhem

  04:06
 9. Posthuman

  Mayhem

  06:54
 10. Aion Suntelia

  Mayhem

  05:25