1. For the Fallen

  Phạm Mộng Hải

  01:59
 2. Help Us in This Life - Hát Văn

  Phạm Mộng Hải

  02:33
 3. Road to Home - Về Quê

  Nguyễn Thị Lân

  05:53
 4. The Wind Blows It Away

  Quoc Hung

  01:00
 5. I Long to Return to My Hometown - Quê Mẹ

  Võ Tuấn Minh

  01:17
 6. Heroine Song - Hát Hầu Cô Bơ

  Xuân Hoạch

  04:47
 7. Doomed Love - Xẩm Huê Tình

  Xuân Hoạch

  03:50
 8. The Rice Drum - Trống Cơm

  Nguyễn Thị Lân

  01:02
 9. Gratitude - Xẩm Thập Ân

  Xuân Hoạch

  03:49
 10. Please Wait for Me

  Quoc Hung

  01:06
 11. Taking Your Spirit to the Next World - Hát Lô Hương

  Phạm Mộng Hải

  08:23