1. Bliss

  Harley Francine

  02:21
 2. Mason, Run!

  EHarley Francine

  03:31
 3. Alice Blue

  Harley Francine

  03:25
 4. Stagefright

  EHarley Francine

  02:53
 5. Brighter Shade

  Harley Francine

  04:14
 6. Drown

  Harley Francine

  03:58
 7. Dystopia

  Harley Francine

  02:52
 8. Poison

  Harley Francine

  03:52
 9. Dagger Tongue

  Harley Francine

  04:10
 10. Derailed

  Harley Francine

  03:34
 11. Shepherd

  Harley Francine

  03:42
 12. Romeo

  Harley Francine

  03:12
 13. Last Time

  Harley Francine

  04:00