1. Harlem to Haarlem

  Gary Bartz, Maisha

  08:25
 2. The Stank

  Gary Bartz, Maisha

  07:36
 3. Leta's Dance

  Gary Bartz, Maisha

  08:43
 4. Uhuru Sasa - Night Dreamer D2D Version

  Gary Bartz, Maisha

  03:23
 5. Dr Follows Dance - Night Dreamer D2D Version

  Gary Bartz, Maisha

  07:13