1. The Lover Of Beirut

  Anouar Brahem

  07:44
 2. Dance With Waves

  Anouar Brahem

  03:56
 3. Stopover At Djibouti

  Anouar Brahem

  06:34
 4. The Astounding Eyes Of Rita

  Anouar Brahem

  08:41
 5. Al Birwa

  Anouar Brahem

  04:51
 6. Galilée mon amour

  Anouar Brahem

  07:17
 7. Waking State

  Anouar Brahem

  07:48
 8. For No Apparent Reason

  Anouar Brahem

  06:35