1. Tommy Gun Angel

  Bardo Pond

  05:15
 2. Pick My Brain

  Bardo Pond

  06:43
 3. Flux

  Bardo Pond

  09:07
 4. Anandamide

  Bardo Pond

  02:23
 5. Green Man

  Bardo Pond

  06:26
 6. Straw Dog

  Bardo Pond

  03:23
 7. Aldrin

  Bardo Pond

  14:19