1. Short Story

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  06:55
 2. Vamp

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  07:25
 3. Etude

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  07:51
 4. Float

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  06:14
 5. Island Man

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  06:14
 6. Pause

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  01:09
 7. Jazz Condo

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  03:20
 8. Song For My Brother

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  04:25
 9. A Child Is Born

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  07:14
 10. Yagla

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  06:16
 11. To The Love

  Avishai Cohen, The International Vamp Band

  05:34