1. Gitar Damage, Pt. 1

  Purling Hiss

  08:26
 2. Gitar Damage, Pt. 2

  Purling Hiss

  06:29
 3. Gitar Damage, Pt. 3

  Purling Hiss

  03:52
 4. Paisley Dommage, Pt. 1

  Purling Hiss

  02:42
 5. Paisley Dommage, Pt. 2

  Purling Hiss

  01:58
 6. Paisley Dommage, Pt. 3

  Purling Hiss

  05:55
 7. Paisley Dommage, Pt. 4

  Purling Hiss

  04:01
 8. Paisley Dommage, Pt. 5

  Purling Hiss

  06:14