1. Happy

  Mitski

  03:40
 2. Dan the Dancer

  Mitski

  02:25
 3. Once More to See You

  Mitski

  03:00
 4. Fireworks

  Mitski

  02:37
 5. Your Best American Girl

  Mitski

  03:32
 6. I Bet on Losing Dogs

  Mitski

  02:50
 7. My Body's Made of Crushed Little Stars

  Mitski

  01:56
 8. Thursday Girl

  Mitski

  03:08
 9. A Loving Feeling

  Mitski

  01:32
 10. Crack Baby

  Mitski

  04:52
 11. A Burning Hill

  Mitski

  01:49