1. Beach Babe

  Trash Kit

  03:05
 2. Medicine

  Trash Kit

  03:54
 3. Big Feeling

  Trash Kit

  02:19
 4. Skin

  Trash Kit

  02:13
 5. Hair

  Trash Kit

  01:47
 6. Leaves

  Trash Kit

  03:10
 7. Boredom

  Trash Kit

  02:32
 8. Cinema

  Trash Kit

  02:45
 9. Cheshire Cat

  Trash Kit

  01:54
 10. Teeth

  Trash Kit

  02:11
 11. Shyness

  Trash Kit

  03:29