1. Drift - feat. Agustín Albrieu

  Oval, Agustín Albrieu

  04:23
 2. Stop Motion I - feat. Dandara

  Oval, Dandara

  01:21
 3. -ada

  Oval

  01:30
 4. Emocor - feat. Hana Kobayashi

  Oval, Hana Kobayashi

  02:16
 5. Mersey - feat. Aiace

  Oval, Aiace

  01:28
 6. -dor

  Oval

  02:12
 7. Hmmmm - feat. Maité Gadea

  Oval, Maité Gadea

  01:34
 8. Credit Line - feat. Andrés Gualdrón

  Oval, Andrés Gualdrón

  02:08
 9. -ejo

  Oval

  01:48
 10. Heroic - feat. Dandara

  Oval, Dandara

  02:34
 11. Oslo - feat. Hana Kobayashi

  Oval, Hana Kobayashi

  01:18
 12. -eza

  Oval

  01:42
 13. Sediment - feat. Agustín Albrieu

  Oval, Agustín Albrieu

  03:52
 14. Flageo - feat. Aiace

  Oval, Aiace

  01:36
 15. -ismo

  Oval

  01:54
 16. Latvia - feat. Andrés Gualdrón

  Oval, Andrés Gualdrón

  01:00
 17. Habitat - feat. Maité Gadea

  Oval, Maité Gadea

  01:55
 18. -oso

  Oval

  02:04