E
 1. 湯屋番

  Ryuraku Sanyutei

  19:17
 2. 締め込み

  Ryuraku Sanyutei

  24:09
 3. 手紙無筆

  Ryuraku Sanyutei

  17:01
 4. 紀州

  Ryuraku Sanyutei

  12:09
 5. 宗論

  Ryuraku Sanyutei

  15:40
 6. 味噌豆 日本語版

  Ryuraku Sanyutei

  07:36
 7. 海外公演ウラ噺

  Ryuraku Sanyutei

  09:56
 8. 二人の酔っぱらい 日本語版

  Ryuraku Sanyutei

  03:45
 9. 金明竹

  Ryuraku Sanyutei

  19:23
 10. 親子酒

  Ryuraku Sanyutei

  16:01