1. Afrodisia

    Kenny Dorham

    05:05
  2. Lotus Flower

    Kenny Dorham

    04:18
  3. Minors Holiday

    Kenny Dorham

    04:27
  4. Minors Holiday - Alternate Take

    Kenny Dorham

    04:26
  5. Basheer's Dream

    Kenny Dorham

    05:02
  6. K.D.'s Motion

    Kenny Dorham

    05:28
  7. La Villa

    Kenny Dorham Sextet

    05:23
  8. Venita's Dance

    Kenny Dorham

    05:21
  9. K.D.'s Cab Ride

    Kenny Dorham

    06:10