1. Black & White

  Chloe Charles

  03:40
 2. Take Me Naked

  Chloe Charles

  03:18
 3. Hold Me

  Chloe Charles

  04:22
 4. Fans

  Chloe Charles

  03:28
 5. Be Still

  Chloe Charles

  03:48
 6. Through Your Eyes

  Chloe Charles

  04:04
 7. Wool Sweater

  Chloe Charles

  03:57
 8. Gold

  Chloe Charles

  04:46
 9. Smiling

  Chloe Charles

  02:33
 10. Little Regret

  Chloe Charles

  03:22
 11. Run Your Course

  Chloe Charles

  03:33
 12. Clover

  Chloe Charles

  03:31
 13. We Grow Up

  Chloe Charles

  03:04
 14. Tulip

  Chloe Charles

  03:17