E
 1. Anim Z’miros

  Shoshana Michel

  03:48
 2. Ki Hinei Kachomer

  Shoshana Michel

  04:53
 3. Shamil

  Shoshana Michel

  04:18
 4. Rostover Nigun

  Shoshana Michel

  06:49
 5. Ya'ale Tachanuneinu

  Shoshana Michel

  04:26
 6. Nigun L’shabbos V’yom Tov I

  Shoshana Michel

  04:38
 7. V’nislach

  Shoshana Michel

  04:08
 8. Nigun Hachono

  Shoshana Michel

  05:31
 9. Nigun L’shabbos V’yom Tov II

  Shoshana Michel

  05:32
 10. Shabbos Nigun

  Shoshana Michel

  07:41
 11. Ani Ma’amim

  Shoshana Michel

  06:10
 12. Nigun L’shabbos V’yom Tov III

  Shoshana Michel

  08:12