E
 1. Backlash

  Kikagaku Moyo

  06:22
 2. Nobakitani

  Kikagaku Moyo

  08:46
 3. Trilobites

  Kikagaku Moyo

  03:53
 4. In a Coil

  Kikagaku Moyo

  06:07
 5. Floating Leaf

  Kikagaku Moyo

  04:10