1. Anthem I

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  02:45
 2. Anthem II

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  06:10
 3. The Rarity of Experience, Pt. 1

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  02:20
 4. The Rarity of Experience, Pt. 2

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  04:43
 5. High Castle Rock

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  10:28
 6. Harmonious Dance

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  09:56
 7. The First Ten Minutes of Cocksucker Blues

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  11:59
 8. Boston Street Lullaby

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  05:14
 9. Old Phase

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  08:11
 10. The Calvary Cross

  Chris Forsyth, The Solar Motel Band

  10:36