1. Cherub Rock - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  04:58
 2. Quiet - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  03:42
 3. Today - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  03:21
 4. Hummer - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  06:56
 5. Rocket - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  04:06
 6. Disarm - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  03:16
 7. Soma - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  06:38
 8. Geek U.S.A. - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  05:13
 9. Mayonaise - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  05:48
 10. Spaceboy - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  04:27
 11. Silverfuck - 2011 Remaster

  EThe Smashing Pumpkins

  08:42
 12. Sweet Sweet - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  01:38
 13. Luna - 2011 Remaster

  The Smashing Pumpkins

  03:22