1. Waiting

  Santana

  04:03
 2. Evil Ways

  Santana

  03:57
 3. Shades of Time

  Santana

  03:13
 4. Savor

  Santana

  02:47
 5. Jingo

  Santana

  04:20
 6. Persuasion

  Santana

  02:32
 7. Treat

  Santana

  04:43
 8. You Just Don't Care

  Santana

  04:34
 9. Soul Sacrifice

  Santana

  06:37