E
 1. Eraser

  Hypocrisy

  04:26
 2. Chemical Whore

  EHypocrisy

  05:19
 3. Roswell 47

  Hypocrisy

  03:56
 4. Still Born

  Hypocrisy

  03:24
 5. Paled Empty Sphere

  Hypocrisy

  06:13
 6. Slippin' Away

  Hypocrisy

  05:12
 7. Slave to the Parasites

  Hypocrisy

  05:02
 8. Fractured Millennium

  Hypocrisy

  05:18
 9. End of Disclosure

  Hypocrisy

  04:46
 10. Children of the Gray

  Hypocrisy

  05:16